ความหมายกับการทำประกันภัย

           การทำประกันภัยคือการบริหารความเสี่ยงวิธีหนึ่ง ซึ่งจะดอนความเสี่ยงภัยทุกชนิดทุกประเภทของผู้เอาประกันภัย ไปสู่ผู้รับประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันจะต้องเสียเบี้ยตามที่ได้ตกลงกันไว้
 
           วีอาร์พี (VRP) ยึดหลักการทำประกันภัยทุกชนิดทุกประเภท บนพื้นฐาน หลักการ เหตุผล โปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยคัดสรรบริษัทที่มีฐานะทางการเงิน งบดุล และยึดหลัก ทฤษฎี และหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย 3 ประการ

           1. ความน่าจะเป็น (PROBABLILTY) เป็นค่าประมาณในการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันผ่าน วีอาร์พี
           2. กฎของการเฉลี่ย (LOW OF AVERAGE) ถ้ากลุ่มผู้เสี่ยงมีน้อย ค่าเบี้ยประกันก็จะมีอัตราสูง ในทางตรงกันข้าม ถ้ากลุ่มผู้เสี่ยง
               ภัยมีมาก ค่าเบี้ยประกันภัยก็จะมีอัตราต่ำ และทำให้การประกันภัยดำเนินไปด้วยดี
           3. กฎว่าด้วยจำนวนมาก (LOW OF LARGE NUMBER) กฎว่าด้วยจำนวนมาก มีหลักว่าถ้าเพิ่มจำนวนของวัตถุที่ร่วมเสี่ยงภัยมาก
               ขึ้น ค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นจริงจะเท่ากับ ค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ หรือความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ
 
           หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย (INSURABLE INTEREST) ผู้มีสิทธิ์เอาประกันภัย จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยเท่านั้น

           หลักสุจริตอย่างยิ่ง (UTMOST GOOD FAITH) ทั้งผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย มีความสุจริตใจต่อกัน การเปิดเผยข้อเท็จจริง

           หลักชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (INDEMNITY) ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 877 บัญญัติไว้

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com